วิชาวิทยาศาสตร์ม.ต้น

 

          การเรียนวิทยาศาสตร์แม้ในระดับ ม.ต้น ก็เป้นวิชาที่สำคัญมากๆ เพราะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่จะเป็นพื้นฐานไปสู่การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานตอน ม.ต้น นั่นหมายถึงว่า ถ้าน้องๆ เรียนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ ม.ต้น น้องๆ ก็จะเรียน ม.4 รู้เรื่งและได้เปรียบคนอื่นๆ ครับ
          สอนพิเศษวิทยาศาสตร์มัธยมต้น ทั้งดูแลการบ้านวิทยาศาสตร์และติวสอบกลางภาควิทยาศาสตร์-  ปลายภาควิทยาศาสตร์โดยติวเตอร์สอนพิเศษวิทยาศาสตร์มัธยมต้น มีประสบการณ์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์โดยตรง  หลักการสอนคือ การปูพื้นฐานให้เด็กๆ ก่อน ซึ่งอาจจะต้องเรียนคอร์สระยะยาว ค่อยๆ เสริมกันทีละนิด สอดแรกเทคนิค วิธีต่างๆ ที่จะมำให้เด็กๆ เข้าใจ วิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับ  ติวเตอร์ทั้งหมด ล้วนแล้วแต่ถูดคัดสรรมาจากมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยจุฬา ฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ ศิลปากร  และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกมากมายครับ  ซึ่งพี่ๆติวเตอร์ทุกคน ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการสอน และมีจิตวิทยาในการสอนที่สูงมากๆ ครับ
          ดูแลการบ้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเสริมพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนทางด้านความยากง่ายสอนตามลำดับชั้นและพื้นฐานของเด็ก เสริมด้วยการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม ไม่เพิ่มความเครียดในการเรียนแต่ได้ความรู้และทักษะ หรือจะให้สอนเน้นเป็นรายวิชาก็ได้ สอนเน้นความเข้าใจ   กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอนการบ้าน ดูแลการบ้านทั่วไป ติวความรู้ด้านวิชาการและเสริมพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
เนื้อหากวดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

เนื้อหากวดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1
บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
1.หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2.ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
3.การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส
4.การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
5.การสังเคราะห์ด้วยแสง
6.เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น
บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
1.ความหมายและสมบัติของสาร
2.ประเภทของสารและการจำแนกประเภท
3.การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว
4.การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 สารละลาย
1.ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
2.ความเข้มข้นของสารละลาย
3.สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย
4.สารที่ใช้ในการทำความสะอาด
5.ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
1.แรง ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์
2.ชนิดของแรง
3.โมเมนตัมของแรง
4.ความหมายของการเคลื่อนที่ และแบบของการเคลื่อนที่
บทที่ 2 งานและพลังงาน
1.งานกับการคำนวณเกี่ยวกับงาน
2.พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
3.พลังงานความร้อน
4.การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน
บทที่ 3 บรรยากาศ
1.ส่วนประกอบของอากาศ
2.อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยกาศ
3.ความดันของอากาศและความชื้นของอากาศ
4.ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
5.อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวัน

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ม.2
วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1
บทที่ 1 ชีวิตสัตว์
1.โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะ
2.การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์
3.การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์สัตว์
4.เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์
บทที่ 2 ร่างกายของเรา
1.ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
2.ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
3.อาหารและสารอาหาร
4.ผลของการใช้สาราต่อร่างกายของเรา
บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ
1.ความหมายของธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ
2.อะตอมและโมเลกุลของสาร
3.ความหมายของสารประกอบ
4.ธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 2
บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
1.ประเภทของสารและการเปลี่ยนแปลง
2.ระบบและสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
3.การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
4.พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
5.ผลปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 แสง
1.ธรรมชาติของแสง
2.ความสว่าง
3.สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต
4.เลเซอร์
5.ทัศนูปกรณ์
6.นัยน์ตาและการมองเห็น
บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง
1.ส่วนประกอบของโลก
2.หิน แร่ และการอนุรักษ์
3.ดิน น้ำ และการอนุรักษ์
4.การเปลี่ยนแปลงทางธรณี

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ม.3
วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1
บทที่ 1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
2.การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากร
3.ปัญหาสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บทที่ 2 ระบบนิเวศ
1.สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่
2.ประเภทของระบบนิเวศ
3.ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
4.การถ่ายทอดพลังงาน
บทที่ 3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
1.กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
2.โครโมโซมและสารพันธุกรรม
3.ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
4.ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน

วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2
บทที่ 1 ไฟฟ้า
1.ปริมาณทางไฟฟ้าและการคำนวณ
2.วงจรและการต่อวงจรไฟฟ้า
3.เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
4.การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
บทที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
1.อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2.วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3.วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เอกภพ
1.กำเนิดเอกภพและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ
2.กาแลกซีและระบบดาวฤกษ์
3.พลังงานของดาวฤกษ์
4.ระบบสุริยะ
5.เทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจ

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tutor Bright Tel:083-7172552